ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקלח

ב"ה, אדר"ח אד"ש, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר צבי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מיו"ד וי"ז לחדש אד"ר העבר:

קשה לקבוע כללים בשאלתו אם לנאום באספות מפלגות או חברות בלתי חרדיות.

מצד אחד נכון להשתמש בכל הזדמנות שתהי' כדי להשפיע על חוגים שונים של אחב"י לקרבם ליהדות לתורה ומצוות.

ומצד השני - יש להזהר מזה, שע"י השתתפות באסיפה שלהם לא יפרשו את זה - אויסטייצען - כעין הכשר על השקפותיהם, ועכ"פ על עבודתם.

ובנוגע אל הפועל, יש לשלול - באווארענען - את החששא האחרונה, ולנאום בכל מקום מוכשר לזריעת גרעין של יהדות ויראת שמים, וע"פ רוב המכריע - יש צמיחה מזריעה כזו, אם על אתר או לאחר זמן עכ"פ.

בטח מתראה עם מר... וזוגתו יחיו, ובאופן דיפלומטי ישתדל שיקיימו בפועל את מה שנדברנו בהיותם כאן בנוגע לטהרת המשפחה.

אקוה שיבשרני טובות שגם בנו של מר... שי' התחיל להניח תפילין, און וואס דארף ער זיך שפילן מיטן אויבערשטען?

...כבקשתו הזכרתיו ואת כב"ב שי' בהיותי תמול - ער"ח - על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר להמצטרך להם.

בברכה ופ"ש כל חבורתו תי'.

תתקלח

מוה"ר צבי שי': שוסטרמן. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ג תרמה.