ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקלט*

ב"ה, ה' אד"ש, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר נתן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו ממוצש"ק תרומה ומי"ט אד"ר:

יהי רצון שיכנסו - הוא וב"ב שיחיו - לדירתם החדשה בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות, ובודאי יחנכו אותה בהתועדות חסידותית, און ווי מען שטעלט זיך אזוי פירט דער אויבערשטער, שיהי' א חסידישע ווארימע הויז, באהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל, ומדה זו, יומא דאזיל עם כל יומין תמשיך ברכה והצלחה בכל הג' קווין דבני חיי ומזונא רוויחא...

בפ"ש כל החבורה תי' והצלחה בעבודתם בקדש.

בטח יודיע מקבלת הקונ' לפורים עם המכתב המצורף אליו ומפירסומו באופן המתאים, ופשיטא אשר תוכנו הנה גם אחרי ימי הפורים זמנו הוא.

תתקלט*

מוה"ר נתן שי': גורארי'.