ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקמ

ב"ה,

תורתנו לכל חלקי' תורת חיים היא ונצחיית היא. ופירש כ"ק מו"ח אדמו"ר "תורת חיים - תורה הנותנת הוראה לכל אחד ואחת בחיים היום יומיים", בחיי הפרט ומכל שכן בחיי הכלל. וכמה ענינים שבתורה, שבהשקפה ראשונה, יש לדמות שאין להם שייכות לחיים המעשיים בימינו אלה, או למצב שאנו נמצאים בו עתה, הנה אחרי העיון יש למצוא גם בהם דוגמא למצב ההוה, אם בדקות או להיפך, וללמוד מענינים אלו הוראות ברורות וציווים מוחלטים בהנוגע להפועל: קום ועשה, או השמר לך פן 2תעשה.

וכן הוא בהנוגע להמאמר הנדפס בזה.

דורש הוא בחזקה לעמוד "במסירת נפש בקיום התורה והמצות בפועל"3 וביחוד על החנוך - מבלי להתחשב עם האויב "הוא שונא הלוחם בגלוי" ומבלי להתחשב עם המתנקם "הוא שונא נסתר ועולל עלילות.. בענין הנקמה שהוא יוצא מגדר החוק".

ומבטיח, אשר תנוקות אלו, שימשיכו להיות תנוקות של בית רבן, או שיעשום עתה תנוקות של בית רבן למרות כל הגזירות וההפחדות התחבולות והערמות - הנה למודם וחנוכם הוא הוא שישבית אויב ומתנקם אלו ואדרבה, על ידי מסירת נפש זו יזכו לגאולה.

גם עתה הנה בכל מדינה ומדינה נמצאים כאלו, ואם אויבים הנלחמים בגלוי אם מתנקמים הנלחמים בתחבולות, אבל כוונתם אחת היא השליטה בתינוקות, והמטרה כמטרת אחז "אם אין קטנים אין גדולים.. אין תלמידים.. אין חכמים.. אין תורה.. אין הקב"ה משרה שכינתו בעולם".

וכאז כן הובטח גם עתה, אשר ע"י מסירת נפש והעמדה בלי חת בקיום התורה ומצות ובענין החינוך בפרט, הנה כל התחבולות והגזירות "שתשכח ח"ו תורה מישראל ולהדיחם ח"ו מאלקות" לא יועילו, והילדים יהיו "לאותות ולמופתים בישראל" ו"היסוד להיות ועמך כולם צדיקים".

וגדול כח מסירת נפש זו לזכות על ידה לגאולה השלימה והאמיתית, שתבוא במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.

מנחם שניאורסאהן

ז' אד"ש ה'תיש"א. ברוקלין נ. י.

תתקמ

נדפסה בסה"מ תשי"א ע' 178 ובלקו"ש חי"א ע' 346. 7) לדוגמא - ראה במאמר סי"א ביעור ענין גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא - בדקות בכל אחד ואחד. 2) אין לזה סתירה ממה שכתב בקונטרס אחרון (בתניא) ד"ה להבין פרטי ההלכות, שיש הלכות שלא היו ולא יהיו לעולם במציאות - כי אין מקרא והלכה יוצא מידי פשוטו - וזה אפשר שלא יהי' לעולם במציאות. 3) במאמר ס"ג. כן המובא לקמן במירכאות כפולות הוא מהמאמר. המאמר: וקבל היהודים תרפ"ז.