ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקמא

ב"ה, ז' אדר שני, ה' תיש"א ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לימי הפורים הבע"ל, ובטח יזכה בו את כל אלו שהשפעתו עליהם, שילמדו אותו, ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את המסקנא וה"בכן" מהאמור בהמאמר הנדפס בקונטרס, והוא

למרות הנסיונות והטרדות והבלבולים - לעמוד חזק בקיום התורה והמצות בפועל, וביחוד

להוסיף אומץ, ובהשתדלות יתרה, בעבודת חינוך הכשר ללמד את בני ובנות ישראל את מצוות הוי' ותורתו.

ואם ישנם מקומות אשר על ידי גזירות בגלוי או בתחבולות מרמה רוצים ל"אחוז בתי כנסיות ובתי מדרשות" להשכיח ח"ו את בני ישראל את תורת הוי' ומצותיו ולהדיחם ח"ו מאלקות,

הנה צריך לדעת אשר בזמן הגזירה דוקא, כאשר רבו ההעלמות וההסתרים, עד אשר שמים אור לחושך (ענינים שצריכים היו להוסיף אור הקדושה משתמשים בהם להרבות חושך הקליפות וסטרא אחרא)

"אז דוקא נותנים כח מלמעלה להפוך את החושך לאור כי טוב".

וכאשר נשמור - עד למסירת נפש - על הקטנים והקטנות, הרי על פי לשון המדרש, כשיש קטנים יש גדולים, יש חכמים, יש זקנים, יש תורה, יש בתי כנסיות ובתי מדרשות - ותכלית הכל - הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בעולם, בעולם הזה התחתון הגשמי, כי אתכפיא סטרא אחרא ואתהפכא חשוכא לנהורא, שיאיר אור אין סוף ברוך הוא.

בברכת שמחת פורים ופ"ש החבורה תי',

מנחם שניאורסאהן

* * *

מכתבו מכ"ד שבט בעתו נתקבל. ואת הפ"נ המוסג"ב קראתי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, כבקשתו. ות"ח ת"ח על הבשו"ט מלימוד הת' שי'...

* * *

זה לא כבר נתקבל מכ' מעש"ק, ואחכה לבשו"ט ממנו, מאשר ניגש לעבודה מסודרת - בהצלחה בגו"ר. וברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר- להצליח בעניניו הכללים והפרטים - ילווהו בכ"ע.

* * *

מכתביו בעתם נתקבלו. ומוסג"פ קבלות.

בטח עברה כבר התקררותו, ונא להודיע מזה בפירוש. וכן משלום מרת מאשא ליבקא ואחותה יחיו (בנות מר ראזען שי').

מוסג"פ ג' מכתבים. ואם מתאימים נא למוסרם. ות"ח מראש.

* * *

לפלא קצת, שבמשך כל הזמן אין ממנו כל מכתבים, הן בעניניו הכללים, הן בהקביעות עתים שלו בנגלה ובדא"ח, הן בעניניו הפרטים שדיבר אתי בהיותו כאן. ובטח יודיע במכתבו הבא.

כן בהנעשה בעסקנות זוגתו הרבנית תי' בענין טהרת המשפחה.

* * *

המכ' עם האדרעסן נתקבל. אבל עדיין לא באו הנוסעים.

תתקמא

כללי-פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 369 והושלמה ע"פ צילום האגרת. מכתבו.. שי': קטע זה אל מוהרש"ח קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תשסט, ובהנסמן בהערות שם.

המכ'.. הנוסעים: קטע זה אל מוהר"ד בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל תתל, ובהנסמן בהערות שם. האדרעסן: של האנשים שעל ידם שלחו ספרי קה"ת שנדפסו באשכנז לארה"ב.