ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקמג

ב"ה, ח' אד"ש, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה להרה"ג הוו"ח אי"א יושב על

מדין, איש חי רב פעלים, מנהל עדתו

במישרים, מאיר ומזהיר, עפיי' ואינבי' שפיר,

בנש"ק וכו' מוה"ר מאיר שליט"א אביחצירא,

מדברנא דק"ק מידלת יע"א

שלום וברכה!

מזמן לזמן מקבל אני פ"ש מהנעשה במחנה כת"ר ע"י הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ איש רב פעלים עוסק במלאכת שמים וכו' מוה"ר מיכאל שי' ליפסקאר.

ובטח ישמחני גם כת"ר בעצמו בבשורות טובות משמחות לבב, אודות הגדלת מוסדות התורה, "אהלי יוסף יצחק - ליובאוויטש" אשר במחנו הטהורה, תורה המלמדת פקודי הוי' ישרים משמחי לב, ות"ח ת"ח מראש.

ועל של עתה באתי, להביע רוב תודתי על הספר "מחשוף הלבן" ששלח - ושמא מילתא, ראה זח"א קסא, ב: מחשוף הלבן דיתגלי חוורא על סומקא וכל דא למאי לאמשכא לדרגא דא דעדבא ברכאן ממבוע דכולא עכ"ל, ושם קסב, א: וחוורא אתגליף על גוונין וסליק על גוון כולהו הה"ד מחשוף הלבן וכו' וכדין הוי' רועי לא אחסר וכתיב בנאות דשא ירביצני גו' עיי"ש.

ומוסג"פ הקונטרס לימי הפורים הבע"ל אשר הדפסנו זה עתה מתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, צדיקו ויסודו של עולם המעורר רחמים להשפיע ברכה והצלחה עכ"י ובפרט לאלו עושים נח"ר לנשמתו בגנ"מ ובעוה"ז (יבמות צז) ע"י תמיכת מוסדות חנוך לבני ובנות ישראל ברוח ישראל סבא, אשר כאשר יש גדיים יש תישים כשיש קטנים יש גדולים, יש חכמים, יש זקנים, יש תורה, יש בתי כנסיות ובתי מדרשות (ע"פ לשון המדרש - הובא בקונטרס -) ותכלית הכל - הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בעולם, בעולם הזה התחתון הגשמי, כי אתכפייא סטרא אחרא ואתהפכא חשוכא לנהורא, שיאיר אור אין סוף ברוך הוא.

בברכת שמחת פורים ופ"ש החבורה תי' כל ישראל חברים, שלום לכל זרעו.

תתקמג

להרה"ג.. אביחצירא: אגרות נוספות אליו - לעיל תשפו, ובהנסמן בהערות שם.