ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקמד

ב"ה, ח' אד"ש, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ בר אוריין ובר אבהן, איש חי רב פעלים ומרא דעובדין טבין, ישוב על מדין ומנהל עדתו על מיין נייחין, מר ניהו רבנא רפאל ברוך שי' מדברנא [ד]קהלתא קדישא דעיר מעקנאס ומצודתו פרושה בכל המדינה.

שלום וברכה מרובה!

מזמן לזמן מקבל אני פ"ש מהנעשה במחנה כת"ר ע"י הרה"ג והרה"ח הוו" אי"א נו"מ איש רב פעלים עוסק במלאכת שמים וכו' מוה"ר מיכאל שי' ליפסקאר.

ובטח ישמחני גם כת"ר בעצמו בבשורות טובות משמחות לבב, אודות הגדלת מוסדות התורה, "אהלי יוסף יצחק - ליובאוויטש" אשר במחנו הטהורה, תורה המלמדת פקודי הוי' ישרים משמחי לב, ות"ח ת"ח מראש.

ועל של עתה באתי, לשלוח בזה את הקונטרס לימי הפורים הבע"ל אשר הדפסנו זה עתה מתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, צדיקו ויסודו של עולם המעורר רחמים להשפיע ברכה והצלחה עכ"י ובפרט לאלו העושים נח"ר לנשמתו בגנ"מ ובעוה"ז (יבמות צז) ע"י תמיכת מוסדות חנוך לבני ובנות ישראל ברוח ישראל סבא, אשר על פי לשון המדרש (הובא בקונטרס) כאשר יש גדיים יש תישים כשיש קטנים יש גדולים, יש חכמים, יש זקנים, יש תורה, יש בתי כנסיות ובתי מדרשות, - ותכלית הכל - הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בעולם, בעולם הזה התחתון הגשמי, כי אתכפייא סטרא אחרא ואתהפכא חשוכא לנהורא, שיאיר אור אין סוף ברוך הוא.

בברכת שמחת פורים ופ"ש החבורה תי' חברים בתורה אחת של הוי' אחד.

תתקמד

רבנא רפאל ברוך: טולידנו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תרמב, ובהנסמן בהערות שם.