ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקמח

ב"ה, י"ב אד"ש, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

מכתבו מד' שבט וגם הרשימה בעתם נתקבלו, וקראתים אז על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר לעורר ר"ר להמצטרך להם...

בשאלתו שנרשם להעתקה לקאנאדא, כיון שלעת עתה אין נותנים לו הניירות לארצה"ב, וע"י רשימתו זו אין נפסלים זכיותיו לבקש אח"כ גם לארצה"ב - הנה עפ"ז אין בזה חלקי הסותר כלל, ויהי בהצלחה.

אבל בכלל צריכים היו אנ"ש להתענין ע"ד ההעתקה לאוסטראליא כי עפ"י הידיעות משם המקום מקום פרנסה, ויש לקוות שבעזהשי"ת יבנו שם מרכז חסידותי, וההקדם בביאת עוד אחדים מאנ"ש לשם - יקדים גם בנין ושכלול מרכז זה והפצת המעיינות שם, ואותם שאין צריכים עדיין ישיבה בשביל ילידיהם שי' מהנכון שיעתיקו לשם, ויהי' טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

הקונטרס לפורים ומכתב הכללי המצורף אליו בטח קבל כבר וזיכה בהם את הרבים באופן המתאים.

בברכה שיבשר בשורות טובות ופ"ש כל החבורה תי'.