ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקנ

ב"ה, י"ב אד"ש, תיש"א ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ מו"ה אברהם חנוך

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' אד"ש:

הנה כבר פסקו רז"ל (אבות פ"ג מ"ה) כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה הן, והנכתב ונרשם בצבאות הוי' בפועל (ולא רק בכח שזהו אצל כל בנ"י) בדרך ממילא הוא יוצא ביד רמה.

וכבר נתבאר ענין צבא הוי' בהמשך מאמרי ההסתלקות.

בת"ח קבלתי חבילת העתק מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר ששלח,

ואף שעדיין לא נפניתי לעיין בהם כדרוש וכן ברשימת השיחות אשר שם אבל תקותי לעשות את זה בעתיד הקרוב ואודיענו אז ע"ד אלו החסרים בארכיון אשר אצלי.

בברכת פורים שמח.

תתקנ

מוהר"ר אפרים אליעזר שי': יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל תתקו, ובהנסמן בהערות שם.