ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקנא

ב"ה, י"ב אדר שני, ה'תשי"א ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ בנש"ק וכו'

וכו' מוהר"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם ובתענוג הגיעני (בל"א אנגערירט, עיין לקו"ת ריש פ' שמיני י"ח ע"א, טור א' בסופו) מכתבו, אשר נבחר בועידת הרבנים שנקראה מטעם ראשי ועד העיר לראב"ד.

ויהי רצון שיצליח במשרתו זו להמשיך ב בית דין (גבורות) ענין של אב (הרחמים והרחמן, עיין לקו"ת דרושי ר"ה, ד"ה שהמ"מ) ועוד יותר ראש אב"ד, אותיות אשר, מל' תענוג ואושר (לקו"ת בתחלתו. ועייג"כ קה"י ראש סק"ג) שיהי' בעונג הדדי גם לכת"ר גם לאלה המתנהלים על ידו.

אין הזמן גרמא, מפני ההכנות לפורים, לענות על מכתביו כראוי ותמורת זה מוסג"פ הקונטרס לפורים והעתק מכתבי הכללי השייך אליו. ויקובל זה לפניו בחילוף המענה אשר תקותי שעוד יבוא בימים הבאים.

החותם מעין הפתיחה

בברכת הצלחה למינויו

החדש, ומאחל כל טוב

סלה.

מוסג"פ בתודה רבה מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר שכתב אליו מיום כ"ח אדר תש"ב, ולכן הנני שולח מכתב זה באחריות.

הערה: לכאורה הכינוי ראש אב הוא כפל הלשון, ובשלהי הוריות הל' הוא אב בית דין, ואולי הר"ת ראב"ד - ראש אבות בתי דינים, ודוחק. ובכל אופן לעניננו המכוון אחד הוא, שיצליח במשרתו, ותפקיד הראש שהוא מנהיג את כל האיברים ומסדרם שיתאימו כל אחד ואחד לתפקידו המיוחד לו.

באוצ"י מע' אב"ד ראב"ד - רבינו אב"ד. בס' הר"ת (פרלמן) ראש ב"ד וג"ז דוחק, לכאורה.