ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקנב

ב"ה, י"ב אד"ש, תשי"א ברוקלין.

הרה"צ והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק וכו'

מוהרי"י שליט"א

שלום וברכה!

מכתבו בצרוף ד' העמודים מס' חקל יצחק בעתו קבלתי,

ולקחתי ואשיבנו - להסגיר בזה קונטרס שהו"ל לימי הפורים הבע"ל, והוא מתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובל"ס ימצא רוב ענין בו.

ת"ח ת"ח על הפרטים האחדים שכותב ע"ד הסתלקות אבי התניא, ואסיר תודה אהי' אם יודיע גם שאר הפרטים שיודע בזה ממקור נאמן, כי מועטים במאד ידיעות הברורות שיש עד"ז, ואפילו שנת ההסתלקות אינה ידועה.

ועכ"פ בהערה בעלמא להדפים מהס' ששלח, ומענינא דיומא, יעויין בשער הפורים לאדמו"ר האמצעי בן בעל התניא ד"ה יביאו לבוש פצ"ב שמבאר ע"פ דרכו פלוגתת ב"ש וב"ה וגם דעת רשב"י שביחד נבראו אשר זה אינו מובן כ"כ עפמשנ"ת בהדפים הנ"ל, ומביא אשר את השמים ואת הארץ ר"ת השם הק' אהו"ה (זח"א רנא, א) וגם ר"ת את הלבוש ואת הסוס, יעויי"ש.

בברכת פורים שמח.

תתקנב

מוהרי"י: ווייס. ע"ד הסתלקות אבי התניא: זקנים מסעליש ספרו לי שקודם פטירתו שאל אותו הגבאי דח"ק את המעונות של בניו כדי להודיעם שיאמרו קדיש. אמר להם שיש לו ג' בנים ולא נתן להם את האדריסאות אלא של שנים, ואמר "מיין זלמינא וועט שוין אליין וויסען". ומקובל ג"כ שעל היאצ"ט הראשון שחל בח' תשרי שלוש עשרה מדות הי' התניא הק' בסעליש ועל יום הק' נסע לעיר מונקאטש.