ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקנג

ב"ה, י"ב אד"ש, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ חו"ב וכו'

וכו' מהורש"י שי'

שלום וברכה!

המברק שלי והמכתב, בנוגע להבחירות וביטולן, בטח נתקבלו ויענה עליהם...

הערה דרך אגב: תמהו מפרשי האסת"ר מהו שייך שם דרשת אל תקרי בניך אלא בוניך.

ולכאורה י"ל, בהקדם עוד קושיא, דמה ראי' מכתוב זה דמדתו של הקב"ה הוא ברבוי - וע"ז מתרץ א"ת כו' בונך (נון קמוצה) שהוא הקב"ה שעשך ויכוננך בכל מיני בסיס - אלא שנגרר המדפיס אחרי הגירסא בברכות וכו' והדפיס בטעות בוניך מלא יו"ד.

מוסג"פ הקונטרס לפורים והעתקת מכתב השייך אליו, אשר תקותי שיענינו את כת"ר.

החותם בברכת פורים שמח.

תתקנג

מוהרש"י: זווין. אגרות נוספות אליו - לעיל תתיג, ובהנסמן בהערות שם.