ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקנז

ב"ה, כ"ד אדר שני, ה'תשי"א ברוקלין

להתלמידים התמימים שי' הבאים מאמריקה

הדרומית

שלום וברכה!

עס האט מיר זייער געפרייט צו הערן וועגן אייער התעוררות און החלטה צונויפצוקומען זיך פון צייט צו צייט אויף צו פארשטארקן אייער פארבינדונג צווישן זיך בעניני לימוד והנהגה, און צו מכשיר צו זיין זיך צו פעולות ממשיות בחיזוק היהדות בכלל וחינוך הכשר בפרט אין די מדינות פון וועלכע איר קומט, און שטיין אויך יעצט אין א קישור תמידי מיט אייערע פריינט אין יענע מדינות כדי מעורר צו זיין זיי צו ארבעטן דארטן בחיזוק היהדות, שיקן וואס מער קינדער צו לערנען דא אין ישיבות וכו'.

עס איז כדאי אז איר זאלט צוציען צו אייער ארבעט אויך תלמידים פון אנדערע ישיבות וועלכע קומען פון דרום אמעריקה.

דאס וואס איר שרייבט וועגן שאלות ותשובות וועגן אידישקייט, איז ניט נויטיק אז יעדער איינער זאל אלע וואך צוגרייטן פראגען און ענטפערס, נאר דאס זאל געטאן ווערן פון איינעם אדער צוויי.

זיכער וועט בא אייך אויך להבא געפירט ווערן א פרטי-כל פון אלעס וואס איר טוט, און איך האף צו הערן פון אייך גוטע באריכטן פון צייט צו צייט.

בברכת שקידה והתמדה בלימוד התורה ביראת שמים ובפעולה על הזולת בכל זה בהצלחה.

תתקנז

להתלמידים.. הדרומית: ראה גם לקמן אגרת א'פב.