ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקנח

ב"ה, כ"ד אד"ש, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר

אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מכתביו בעתם קבלתי, ושמחתי בקראי בהם, אשר ענין הראב"ד הולך ומסתדר, והשי"ת יברכהו וישמרהו כו' (ועפ"י דעת ר"י כהנא מסייע כהני, חולין מט, א) לנהל את עדתו בשלום ובמישור (ואעפ"כ) להשיב רבים מעון, ובפרט בשדה החינוך הכשר, אשר ע"פ השמועה, הרי גם הזעיר שם וזעיר שם שישנו, הולך ומתמעט באופן מבהיל.

וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשנים הראשונות לבואו לכאן, "עס איז דא השגחה אויף וואס מען לייגט אין די טעפלאך, פארוואס איז ניטא קיין השגחה וואס לייגט מען אין די קעפלאך"?!

- להעיר מחולין מה, א: מה שבקדרה, ומל' הכתוב ותורתך בתוך מעי, ותניא ספ"ה -

מש"כ בענין מספר הקאפ' שבתהלים, יעויין ג"כ בהקדמת מנחת שי לתהלים, ההקדמה בתהלים רעדלהיים, יפה עינים לברכות ט, סע"ב.

מוסג"פ הקבלה על שילוחו ממעות מחצה"ש, וי"ל ע"ד הצחות, במש"כ באותו מכתב עצמו שהרגיש שעדיין חסר הביטול וכו' דאתי מחצה"ש שלו ומבטל הרגש זה, דהרי כהן ששוקל הוא משום דמוסר לצבור, יפה יפה, דאין נשאר מהבעלות ורשות שלו כלום (שקלים ד, ב) או דעכ"פ בטל הוא (ערכין ד, א ברש"י)

ובכ"ז כהנים דורשים כו' כי מה שהוא שולל הבעלות שלו, ג"ז שייכות היא, ולכן בקש משה אל תפן אל מנחתם, אף שהוא קרבן צבור, וראה הערתי בקונטרס פ"ג ע' ל"א בסופו.

כבקשתו - אזכירו בהיותי על הציון בער"ח הגאולה הבע"ל.

מצטער אני במאד, על שלע"ע לא הסתדר הרה"ח וכו'... במשרה המתאמת, ושבת נכנס שבת יוצא חודש נכנס חודש יוצא כו'.

ואחתום באיחול כ"ט.

תתקנח

מוה"ר אפרים אליעזר שי': יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל תתקו, ובהנסמן בהערות שם. בקונטרס פ"ג: סה"מ תשי"א ע' 31. 7) זח"ג קפ"ז, א. וראה תניא פל"ה ואילך. 2) זוהר ותניא שם. וראה ג"כ בראשית רבה פס"ב, ב. 3) תקונים בהקדמה יד, ב.

שם תי' כא (מט, ב). 4) תורה אור ד"ה ת"ר מצות נ"ח פ"ה. ועייג"כ שם רד"ה כי אתה נר.

ובכ"מ.