ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקנט

ב"ה,

ידוע פתגם בעל ההילולא שאמר על תלמידיו, אשר תפקידם הוא להיות "נרות להאיר".

דברי צדיקים בכלל, וביחוד דברי נשיאי ישראל אודות תלמידיהם והמקושרים אליהם - מדוייקים המה, ובפרטיהם גם כן. וגם בהתואר "נרות להאיר" - כן הוא, אשר מורה דרך הוא למקושריו בכמה וכמה ענינים עקריים.

ואחדים מהם:

כמה תכונות בנר המאיר: הנר עצמו הוא מקור לאור - מאור, אף כי זעיר אנפין.

כלול הנר משמן ופתילה - וענינים במשל: שמן - תורה 1ומצות. פתילה - האדם, היינו 2הגוף, יותר נכון חלק נשמתו נפש דאיהי שתופא 3דגופא, ובפנימיות יותר - נפש האלקית המלובשת בנפש 4הבהמית.

כשמדליקין הפתילה והיא והשמן מתאחדין זו עם זה, מאיר הנר בהרבה 5מאורות.

וכללותם 6שני מיני אור: נהורא אוכמא ונהורא חיורא - העלאה והמשכה.

ומעלה יתירה באור הנר, אשר דוקא הוא יפה לבדיקה וחיפוש במחבואות בחורים וסדקים - חופש הוא כל חדרי 7בטן.

כל ענינים אלו בהנמשל - מובנים ומבוארים הם למדי.

ועשי' לעילא - אשר על ידי קיום כל הנ"ל כפי הוראות בעל ההילולא, מאיר הנר את חלק העולם השייך לו ועל אחת כמה וכמה את הנה"ב ונפה"א שלו - אשר זהו תכלית ירידת הנשמה לעוה"ז ובזה תלוי תכלית ימות המשיח ותחיית 8המתים, שיהי' במהרה בימינו, אמן.

מנחם שניאורסאהן

כ"ה אד"ש, ה' תיש"א. ברוקלין נ. י.

תתקנט

נדפסה בסה"מ תשי"א ע' 202 ובלקו"ש חי"ב ע' 1. 5) ברכות נב, ב. תיקונים ת"ז (נ, א).

זח"א מא, ב. זח"ב רטז, א. ובכ"מ. 6) זח"א נא, רע"א. ובתורה אור שם בארוכה. 7) שו"ע רבנו הזקן ר"ס תל"ג. פסחים ח, א. 8) ראה תניא פל"ז בארוכה.