ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקסב

ב"ה, כ"ז אד"ש, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ, עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה יצחק שי'

שלום וברכה!

מכתבו בעתו קבלתי, והנה ההצעה ע"ד האיחוד של הב"כ בניו-ענגלאנד, היא הצעה נכונה, במאד מאד, אבל לטעמים שונים, הנה מוקדם הזמן עדיין, וכאשר נתראה פנים אי"ה נדבר עד"ז בארוכה.

אחרי הודעתו כו' שלחתי מכתב תנחומין למר... וכדאי הי' לעוררו שיוסיף אומץ לטובת הישיבה, לטובת וזכר נשמת אביו ע"ה, וגם שידפיס על שמו ספר שיחות או מאמרים מכ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר התועלת הגדולה והזכות להנשמה מזה, אין לשער, ובטח ימצא האותיות המתאימות להסביר לו את כל זה.

שמחתי אשר התלמיד... שי' כבר בביתו, ובטח יהי' אצלו בימים הקרובים ויסביר לו ע"ד גודל החוב לקבוע עתים לתורה וגם בחסידות אשר אלו הם הכלים לבריאות בגשמיות הבאה לאחר הטבת הבריאות ברוחניות.

ובנוגע להמצב בהישיבה, הנה כבר זה כמה אמרתי לו שבודאי יהי' הכל בהצלחה והכלים לזה ובפרט למהר הדבר הוא ע"י זה שירבה מספר התלמידים וע"י הוספת אומץ לנטוע בלבם יראת שמים וקיום המצות בפועל.

שמחתי במאד לספורו ע"ד הנהגתו עם התל' בפורים העבר, ובטח יעשו כזאת גם במשך ימי חג הפסח הבע"ל, באופן המתאים.

מחר אי"ה אהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר ואזכירו להצלחה גדולה בעניניו הגשמים ובעבודתו בקדש כפי אשר העמיס עליו כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר בטח נתן לו ג"כ האפשרי[ו]ת והכחות להביא ענין זה מהכח אל הפועל.

בברכ[ת] הצלחה בעבודתו הק' און ער זאל פילען דעם גודל הנחת שבזה.

תתקסב

מוה"ר משה יצחק שי': העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב קפד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'קלט. הישיבה: בניו הייווען.