ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקסה

ב"ה, כ"ט אד"ש, תשי"א ברוקלין.

אחדשה"ט ושלום תורתו!

הי' אצלי רב ישיש ויר"ש הנלחם בעדתו, על עניני היהדות בחרף נפש ובתוכם ג"כ בהענינים הנוגעים לעניני כשרות.

והנה עתה נתלקחה מלחמה במחנו בנוגע לבשר בענין המליחה קודם ג' ימים.

ונבהלתי לשמוע אשר החולקים על הרב הנ"ל מסתמכים ותומכים יסודותיהם על השמועה שכהדר"ג שליט"א נתן היתר ברור לבשר קפוא, ולא עוד אלא שגם בשר שמניחים אותו במקרר (פריזשידער) אין הזמן שמונח בהמקרר נכנס בחשבון.

המלחמה נגד הנ"ל מתנהלת, לא רק ע"י בע"ב כ"א גם כו' וכו'.

וכהדר"ג שליט"א בידעו את המצב, אך למותר הוא להאריך מהפרצה הנוראה שתוכל לצמוח ע"י שמועה הנ"ל, ובפרט בעניני כשרות המסורים לנשים וטבחים.

ארשה לעצמי להציע לכהדר"ג שליט"א שיפרסם הכחשת שמועה הנ"ל באופן המתאים להמדינה כאן, וא"ת אהי' לו אם יודיעני מהצעדים אשר אחז בהם בנוגע לזה.

בכבוד ובברכה לאר"י על ממלכתו, מאן מלכי רבנן, ויישר חילי' באורייתא קדישא.

תתקסה

בשר קפוא: ראה ס' תשובות ובאורים (תשמ"א) ע' 192. קובץ יגדיל תורה נ. י. חוב' מה סי' יח. וא"ת: ואסיר תודה.