ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקעב

ב"ה, י"א ניסן, ה'תיש"א ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לחג הפסח הבע"ל, והוא לזכות בו את כל סביבתו ללמוד בו, וגם ללמוד ממנו לעשות ולקים את המסקנא מהאמור בו, הן בהנוגע לעצמו, הן בהנוגע לזולתו: פעולת נפש האלקית על נפש הבהמית, פעולה על הזולת ממש. כי

האמור (בשיחה דחוה"מ פסח אשר בקונטרס) לר"מ ומנהלי הישיבות ובנוגע לאמריקא - הוראה ברורה היא לכל אחד ואחת אשר בעל השפעה הם, וכלשון הרב, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בשיחתו זו:

מען דארף קלאר מאכן פאר אייך די אחריות, וואס די השגחה העליונה האט ארויפגעלייגט אויף אייך...

אז עס געפינט זיך אין א שטאט א יונגערמאן א בן תורה, דארף זיך דארטן דערהערן אז עס איז דא א איד אין שטאט...

איר דארפט נעמען די יוגנט אין אייערע הענט. עכ"ל.

וכל ארבעת הסוגים של בנים ובנות בכלל זה: חכם ורשע, תם (טפש) ושאינו יודע לשאול - אין יוצא, וכמש"נ וארבה את זרעו.

ועל ידי ה"לקיחה" (נעמען) והגישה המתאמת לכל אחד ואחת מהם, נמשכת ומתקיימת הברכה שבסיום שיחה הנ"ל, אשר השי"ת נותן הצלחה במילוי שליחות ועבודה זו.

בברכת חה"פ כשר ושמח ופ"ש כל החבורה תי',

מ. שניאורסאהן

* * *

בנועם קבלתי הדו"ח מהב"כ וכו' וכו' מהורב"ג שי' ע"ד עבודת כ' נוסף על מש"כ ישר אלי. ומעלין בקדש.

כיון שא"א להקיף את כל הזקוקים לחינוך כשר - במצבנו עתה - מובן, אשר דין הקדימה לאלו שאין בזה סירכא (כמו עירוב למודי קודש וחול יחד וכיו"ב) ולאלו שאין להם חנוך כלל.

- ותשומת לב ביחוד להכשרת מורים ומדריכים ע"י קורסען מתאימים וכיו"ב.

* * *

חלוק הפסח מאשר קרבנות שאכילת האדם עיקר בו. פו"מ, ולפעול בגוף הגשמי בחייו הגשמיים. ועדמש"כ בהקדמת הקונ' לענין מצה מהמשך וככה הגדול.

תתקעב

כללי-פרטי. נדפסה בהגש"פ עם לקוטי טעמים מנהגים וביאורים (קה"ת תשמ"ז ע' תקסז) . טפש: גירסת הירושלמי פסחים פ"י ה"ד. וארבה: ארבה בגימט' ד' פעמים בן (שער הלקוטים ולקוטי תורה להאריז"ל, ריש פ' בא; פע"ח שער הק"ש, פכ"ח). בנועם.. וכיו"ב: קטע זה אל מהור"ש שי' מטוסוב, אגרות נוספות אליו - לעיל תתיח, ובהנסמן בהערות שם. חלוק.. הגדול: ראה גם לקמן אגרת תתקפה.