ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקעג

ב"ה, י"א ניסן, ה'תיש"א ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"ר ארי' זאב

שי'

שלום וברכה!

קבלתי המברקה שלו ששואל בענין התנהגות ביו"ט שני של גליות. ולפלא קצת, שהרי שאלה היא למורה הוראה, אבל מכיון ששאל אשיב לו כי ראיתי נוהגים כמו בן א"י, כיון שב"ב נמצאים בארה"ק וא"כ דעתו לחזור, אבל צריך להיזהר שלא יהי' בפרהסיא, והוא דלא כמש"כ בשער הכולל בתחילתו.

וזא[ת] למודעי שלא שמעתי הוראה זו בפירוש מכ"ק מו"ח אדמו"ר, אבל ראיתי כמה אנשים מאה"ק הבאים לחצרות קדשו שנהגו כן והי' זה בידיעתו.

מוסג"פ הקונטרס לחג הפסח ומכתב כללי השייך אליו.

ואסיים בברכת חג הפסח כשר ושמח, והצלחה בעבודתו בקדש,

הפו"ש כהדו"ש.

תתקעג

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 307 והושלמה ע"פ העתק המזכירות. מוהר"ר ארי' זאב: ליפסקר.

אגרות נוספות אליו - לעיל תתקי.