ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקעה

ב"ה, י"א ניסן, ה'תיש"א ברוקלין

שלום וברכה!

לקראת חג הפסח הבע"ל, הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח כשר ושמח.

אמרו רז"ל, אשר אחת הסיבות אשר החישו את הגאולה מעבדות לחירות הוא קושי השעבוד, ובפרט מה שהיו שמים את ילדי ישראל בקירות הבנינים בכל עת אשר חסרו בני ישראל ממתכונת הלבנים, והילדים הקבורים חיים בוכים וצועקים ואין מציל אותם, ותעל שועתם אל האלקים.

והנה מלבד הענין כפשוטו, יש בזה גם רמז בחיים הרוחניים: להילדים אשר מנתקים אותם מבית וחיים יהודים המלאים אור תורה ומשימים אותם לתוך בתי זרים בתי מצרים אשר ימש בהם חושך.

ואם מר הוא שעבוד הגוף, על אחת כמה וכמה שעבוד הנפש.

ובבואנו לחוג זמן חירותנו, על כל אחד ואחת מאתנו לשחרר את עצמנו מלהיות שקוע ח"ו בעניני מצרים, ולהשתדל ביחוד, כאו"א באופן המתאים ליכלתו, לשחרר את בני ובנות ישראל משעבוד הנפש הנורא ולהוציאם מאפילה לאור גדול על ידי חינוך כשר על טהרת הקדש.

בברכת חג פסח כשר ושמח.

* * *

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר שמשון רפאל שי' המכונה ד"ר ווייס

נהנתי לקרוא מאמרו בירחון ה"כרם". ויעויין בס' גולות עליות על משניות אלו.

תתקעה

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1297 והושלמה ע"פ העתק המזכירות. נוסח דומה נשלח לכמה.

ה"כרם": גליון אדר א' תשי"א ע' 46 בענין מי גבא, מקוואות פ"א.