ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקעו

ב"ה, י"א ניסן, ה'תיש"א ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ צנמ"ס וכו' וכו'

מהור"ר אהרן חיים הלוי שי'

שלום וברכה!

בעתו הגיעה לידי תשורתו הירחון "כרם" שיו"ל על ידו, ות"ח ת"ח על זה.

ויה"ר שיסגי חילי' באורייתא להגדיל תורה ולהאדירה ולהפיצה.

ומהנכון למאד להקציע בירחון לתורה כגון זה וכיו"ב מדור מיוחד גם בשביל נותן התורה, כי אף שאמרו רז"ל משחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, ויותר מזה: ויתר הקב"ה כו' ולא ויתר על מאסה של תורה כו' הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, המאור שבה הי' מחזירן למוטב. אבל בכל זה אין לסמוך עד שהקורא ימצא המאור ויחזירו למוטב וגם עד שיכיר בהד' אמות של הלכה שזהו דירתו של הקב"ה, אלא צריך לתת את המאור שבתורה, זאת אומרת פנימיות התורה, מן המוכן, ולעזור להקורא בכדי שיכיר בהכרה גמורה אשר הד' אמות של הלכה הם הם דירתו של הקב"ה.

וידוע מרז"ל בנדרים (פא, א) על עזבם את תורתי גו' שאין מברכין בתורה תחילה, ופירש הר"ן ודאי עוסקין היו בתורה תמיד.. אלא שלא היו מברכין בתורה תחילה, כלומר שלא היתה חשובה בעיניהם כ"כ שיהא ראוי לברך עלי', שלא היו עוסקים בה לשמה..

והיינו לא הלכו בה, כלומר בכונתה ולשמה, אלו דברי הרב החסיד ז"ל. עכ"ל. - ולהעיר ג"כ מביאור הרמב"ם (בהקדמתו לפיה"מ) במרז"ל הנ"ל אין לו להקב"ה כו' - כי מהלכה נלמד החכמה והמעשה. "והנכבד שבמושכלות לצייר לנפשו אחדות הקב"ה".

בברכת חג הפסח כשר ושמח.

מוסג"פ הקונטרס לחג הפסח שזה עתה הו"ל.

תתקעו

מוהר"ר אהרן חיים הלוי שי': צימרמן. כרם: ראה גם אגרת שלפניו.