ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקעח

ב"ה י"ב ניסן, ה'תשי"א ברוקלין

ש"ב הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהור"ר

יוסף חיים שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מחתונת נכדתו מרת רבקה תי', הנני לברכו בברכת מזל טוב מזל טוב, שיבנו ביתם על יסודי התורה והמצוה כפי שנתבארו בתורת החסידות ועיני הוריהם וא"ז שיחיו יראו מהם רב נחת בגשמיות וברוחניות.

בברכת מזל טוב וחג הפסח כשר ושמח.

מוסג"פ בתור דרשה געשאנק סערטיפיקאט לחבילה.

בשאלתו:

א) אי' מקום הוראת הצ"צ ע"ד נשיאת שעון בש"ק - לא שמעתי בזה. וכמדומה שבס' שלו הנדפסים אין עד"ז. ואולי ישנה קבלה ממנו בע"פ.

ב) איך אפשר שהשבת יברך את הימים הקודמים אליו - הוא ע"ד מה שקדושת שבת מתחלת - בכמה ענינים - מבער"ש ויש שגם קודם חצות. ובהנוגע לנדו"ז ביחוד יעויין משנת חסידים מס' יום רביעי פ"ג מ"ב ובמקומות המתאימים בשער הכוונות בפע"ח וכו'. ועייג"כ בסידור יעב"ץ במה שאין אומרים ויהי נועם כשחל יו"ט בשבוע זה כי קדושת היו"ט מגינה על שלפניו.

תתקעח

מהו"ר יוסף חיים שלמה: שניאורסאהן.