ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקפב

ב"ה, י"ג ניסן, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בנועם שמעתי מידידנו הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצצ"ב וכו' מהור"ר בנימין שי' גאראדצקי על דבר עבודתו הנמרצה והמסורה בעד החזקת והפצת התורה בכלל, והשתתפותו בעבודתנו החינוכית במוסדות "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" בפרט.

והתקוה תאמצני כי כת"ר שי' עוד יוסיף אומץ בעבודתו הק' להגדיל תורה ולהאדירה.

וידוע מרז"ל בזח"ב (קפג, ב) בענין אכילת מצה, למלכא דהוה לי' בר יחידאי וחלש, יומא חד הוה תאיב למיכל, אמרו ייכול ברי' מיכלא דאסוותא כו' כך כד נפקו ישראל ממצרים כו' אמר הקב"ה יטעמון ישראל אסוותא.

והנה בבוא חג הפסח הבע"ל אשר כל איש בישראל בראשית סדרו שלחנו קורא ומכריז כל דכפין ייתי וייכול גו' ענינו לא רק כשפוטו אלא גם להמציא מיכלא דאסוותא מיכלא דמהימנותא לבר יחידאי דחלש ותאיב למיכל וגדול הנחת רוח שגורמים על ידי זה לאבינו שבשמים יתברך שמו ויתעלה, ומה רב הטוב הצפון בזה ובבא לכל העושים ומתעסקים בעבודת החינוך לחנך בני ובנות ישראל בחינוך הכשר, וביחוד להעומדים בראש כמרז"ל כהן גדול נוטל חלק בראש.

ובזה הנני לברך את כת"ר וכל הנלוים אליו בברכת חג כשר ושמח וכל טוב הנראה מנפש ועד בשר, ומהרה בעגלא דידן תקויים בקשתנו לשנה הבאה בארעא דישראל בני חורין על ידי משיח צדקנו.

הדורש שלומו וטובתו תמיד כל הימים.

תתקפב

תוכן דומה לכמה מרבני ועסקני הקהלות במרוקו.