ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקפז

ב"ה, כ"ה ניסן, ה'תיש"א ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו" אי"א נו"נ וכו' מהור"ר

אברהם חיים שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מערחה"פ. ובטח בינתים כבר קבל הקונטרס לפסח עם המכתב השייך אליו...

בברכה.

אגב, הנה זה מכבר מחיתי ומוחה גם עתה במנהג מוזר ביותר שבברכת גומל הנוכחים אינם עונים אמן על הברכה עצמה אלא משיבים מי שגמלך כו'. ונפלא הדבר שנתפשט המנהג כך, וכן ראיתי כמה פעמים בהבתי כנסיות שהתפללתי שם שאין עונים אמן.

תתקפז

מהור"ר אברהם חיים: נאה. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ג תשסד.