ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקפט

ב"ה, כ"ו ניסן, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מכתביו בעתם קבלתי, כשהייתי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר קראתי ג"כ הפ"נ שלו וכפי הענינים הרשומים בו. ושמחתי לקרא במכתבו מי"ג ניסן, אשר בחלק מהם עכ"פ כבר בא תיקון וגם הוא מודה על זה. ובטח גם בשאר הענינים יראה הטבת המצב בטוב הנראה והנגלה.

...מה שנדמה לו שסובל מהתרגשות הלב וכו', הנה קרוב לודאי שאין זה אלא ענין של דמיון ועכ"פ של נערוון בלבד. כדי לפצות את דעת עצמו בטח יבקר רופא מומחה במקצוע זה ויעשה כפי הוראותיו. זהו בנוגע לדרך הטבע. ובנוגע לפנימיות הענינים, הנה יתקע מחשבתו בחוזק באמונה פשוטה שיש לכל ישראל מאמינים בני מאמינים אשר הקב"ה שברא העולם לפני ה"א תיש"א שנה הנה בכל רגע ורגע הוא בורא את העולם ומנהיגו כפי רצונו, שהוא תכלית הטוב, ומטבע הטוב להיטיב. וא"כ פשוט אשר גם עניניו הם נכללים בזה, שבחייו ובעניניו הרי הקב"ה הוא הבע"ב והוא ינחהו למחוז חפצו (פנימיות הרצון של כל אחד ואחד מישראל, שלכן מהנ[י] כשכופין אותו עד שיאמר רוצה אני בדברים שעפ"י תורה). ויה"ר שינחהו באהבה מגולה בחסדים וברחמים, און איר זאלט זיך ארויסנעמען פון קאפ די אלע זאכן פון נערוון וכו', א חסיד דארף זיין א געזונטער ניט נאר ברוחניות נאר בגשמיות אויך, כדי שהוא ועל ידו תתמלא השליחות שבשבילה ירדה נשמתו לעוה"ז התחתון הגשמי והחומרי.

בברכה שבקרוב יבשרני בשורות טובות בכל הנ"ל.

הפו"ש.