ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקצב

ב"ה, כ"ז ניסן, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרב הגאון הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי

ציבור איש רב פעלים חו"ב וכו' וכו' מהור"א

שליט"א

שלום וברכה!

מוסג"פ העתקת מכתבי ל"קרן ההצלה".

בידעי יחסו הטוב למוסדות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובפרט עבודת העזר וההצלה וסידור הפליטים באירופא, ואחרי אשר כהדר"ג בעצמו ביקר באירופא והי' עד ראי' לכל הטוב הגשמי ורוחני הנעשה שם באמצעות משרדנו בפאריז,

חושבני שלמותר להאריך לדכוותי', ובטח יעשה כל אשר בידו אשר התמיכה תינתן בהקדם.

ותשואות חן חן לכהדר"ג עבור השתדלותו הנמרצה בזה.

בברכת רפואה קרובה.

תתקצב

מהור"א: עפשטיין.