ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקצד

ב"ה, א' אייר, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הנו"נ אי"א עסקן חרוץ וכו' מו"ה מרדכי כהן

שי'

שלום וברכה!

קבלתי הרצאתו על מצב החינוך במדינת טוניסיא ות"ח על זה. וינעם לי לשמוע מזמן לזמן מפעולותיהם הטובות בשדה חינוך בני ובנות ישראל שם.

על פי בקשתו, צויתי למשרד ה"מרכז לעניני חינוך" לשלוח חבילת ספרים על כתובת הרב במברון שליט"א, ובטח נתקבלו בסדר, ותאושר קבלתם.

ומענין חג הפסח שחגונו זה עתה וגם בקשר עם ימי האביב המ[מ]שמשים כעת ברוב הדר, הנה חג הפסח סימנו בכתוב שצריך להיות בחודש האביב. בטבע, עם הופעת האביב, הנה כחות הטבע שהיו בהעלם במשך ימי החורף, עד שלעין הרואה נדמה שנפסקה החיות יצירה צמיחה וגידול, הנה לפתע פתאום בחודש האביב מתגלה לעין כל שלא הי' זה אלא משך זמן של קיבוץ כחות למען יופיעו אח"כ אילנות מלבלבים ושדות עטופים ירק, כמרז"ל היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאים פרח צריך לברך כו'.

ומוסר השכל בזה לכולנו, שאם יש בחיינו איזה תקופה שאפשר לטעות בה שאינה תקופה של יצירה צמיחה וגידול, קרוב לודאי שאין זה אלא טעות בידינו, וההפסק ישמש לתוספות כח, וכלשון המשל להוצאת פרח ולגמול פירות.

ויש למצוא רמז זה בענין דפסח, שאחרי התקופה המרה של גלות מצרים גלות הגוף וגלות הנשמה גם יחד, עד ששר מצרים טען מה נשתנו אלו מאלו כו', הנה במשך זמן מועט נתגלה בהם הזיכוך שפעל גלות מצרים, ובחמשים יום נתעלו ממ"ט שערי טומאה לקבלת התורה מפי הקב"ה בכבודו ובעצמו.

בברכת הצלחה בעבודתו לקרב בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים.