ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקצח

ב"ה, יו"ד אייר, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו, וזה עתה נתקבל מכתבו מד' אייר, וחבל אשר כנראה ממכתבו נפלה רוחו, ובודאי הוא מעצת היצר, כי כבר הורגלו כל עם ישראל בעליות וירידות במשך דברי הימים שלהם, ובפרט היראים בישראל, ובפרטי פרטיות עדת החסידים, אשר מזמן לזמן היו להם כמה מכשולים והעלמות והסתרים. בכל זה הנה סוף כל סוף דידן נצח. וכדברי כ"ק רבנו הזקן, אז ער האט אויסגעפועלט דורך זיינע מסירות נפש אז חסידים זאלן מצליח זיין.

ויוסיף אומץ להיות כלי הראוי וצנור המתאים למילוי שליחות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שהיא להפיץ אור התורה והמאור שבתורה זוהי תורת החסידות במקומו ומדינתו עתה, ואז בטח יהי' הכל בהצלחה, ובהצלחה מופלגה. וכמו שכתבתי זה מכבר, שזה יהי' ג"כ הצנור לחיים מאושרים לו ולזוגתו שתי' בגשמיות וברוחניות ובדור ישרים יבורך.

המחכה לבשורות טובות, בברכה ופ"ש סייעתי' דילי',

מ. שניאורסאהן

מוסג"פ שיחת ל"ג בעומר עם מכתב כללי השייך אלי'.