ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך ה

א'רכד

ב"ה, ה' תשרי, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מזמן לזמן הנני מקבל ידיעות ע"ד לימודם בישיבת... ואף כי באיזה פרטים הנני שבע רצון מהנהגתם, אבל אם גם הכל הי' כדבעי למהוי, הנה ידוע פתגם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע שחזר עליו כמה פעמים כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זיע"א "אז גוט איז גוט, איז בעסער ניט בעסער" ובפרט שבאיזה פרטים כנראה הנהגתם והתמדתם בלימוד צריכה עדוד וחזוק.

ובאתי בזה לעוררם ע"ד שם התואר שנתן כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע להתמימים, שהם צריכים להיות נרות להאיר. ואם כן בפשטות הוא שזהו צריך להיות בבני התמימים, ועל כל אחד ואחד מכם להיות חקוק בזכרונו, האחריות הגדולה המוטלת עליו, שהוא צריך לשמש מופת לכל שאר התלמידים הנמצאים בהישיבה, אשר ממנו יראו וכן יעשו, ולא לבד בלימוד החסידות ובעבודת התפלה, אלא ג"כ בלימוד הנגלה בכלל ובעניני דרך ארץ שבין אדם לחבירו.

אקוה אשר דבריי אלה המועטים בכמות, יספיק לעוררם ולהעמידם על האמת אשר תכלית בואם לישיבת... הוא לא רק לתועלת עצמם, אלא להשפיע ג"כ על הסביבה שלהם, לשמש דוגמא איך שבן ישיבה צריך להיות בפנימיות וגם בחיצוניות.

אחכה לבשורה טובה מהם מקבלת מכתבי זה, ואשר נגשו להביא את הענין בפועל ממש בכל הפרטים הנ"ל.

בברכת הצלחה בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות מתוך יראת שמים.

א'רכד

רוב האגרות הן מהעתק המזכירות, וחלק מצילום האגרת. ולא נסמן אלא א"כ מקורו אחר, או שנדפסה כבר.