ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רכו

... סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר: פעם למחרת יוהכ"פ נכנסתי אל הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק ואשאל אותו: ומה עתה?

ויענני: עתה 1 ביחוד 8 צריך לעשות תשובה (איצטער ערשט דארפן תשובה טאן).

והנה מיוהכ"פ עד סוכות ימי שמחה הם 3 ומכל שכן ימי חה"ס עצמם.

ומזה ראי' נוספת אשר כל עבודות השי"ת צ"ל בשמחה 4 וגם אפילו עבודת התשובה בכלל, אף שלכאורה מביאה היא למרירות וכו'.

ואדרבא, לאידך גיסא: ההתבוננות במציאות ענין התשובה 5, ושאין לך דבר העומד בפני התשובה 6, ובצירוף עוד האמונה והבטחון להיות נכון לבו בטוח בה' כי חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב לסלוח תיכף ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאתו ית' בלי שום ספק וס"ס בעולם 7,

מביאה לשמחה רבה.

ואם בר"ה, ועשי"ת בכלל, אמרז"ל שצריך להיות לא רק "ברעדה" אלא "וגילו ברעדה, 8 הרי בימי השמחה שבין עשי"ת וחה"ס, ובזמן שמחתנו דחה"ס ובזמן שמחתנו דשמע"צ ושמח"ת, אף כי כמובן חלוקים הם במדריגות השמחה שבהם ואופנה 9, אבל הצד השוה שבהם שצ"ל בשמחה גדולה ביותר.

והשי"ת יזכנו לקיומו של היעוד ישמח ישראל בעושיו, שעל ידי זה יהי' ג"כ ישמח הוי' במעשיו, במהרה בימינו ממש.

מנחם שניאורסאהן

בשם השם, מחרת יוהכ"פ, ה'תשי"ב

ברוקלין. נ.י.

א'רכו

נדפסה בסה"מ תש"ט ע' 42. לקו"ש חי"ד ע' 400.

1) להעיר ממפרשי המשנה כריתות פ"ו מ"ג. שערי תשובה לשו"ע או"ח ס"א סק"י ובספרים שהובאו שם. ואכ"מ.

2) ביחוד - יש לבאר ע"פ המבואר בכ"מ במה שאומרים סלח לנו אחרי ההתבוננות דפסוד"ז ברכות ק"ש וק"ש (הוספות לתורה אור פ' כי תשא. ועוד).

3) מהרי"ל הובא באחרונים סו"ס תרכ"ד.

4) ראה רמב"ם סוף הל' לולב.

5) ידוע השקו"ט בהא די"א דבבני נח אין ענין התשובה.

6) מדרש הנעלם בזהר חדש ס"פ בראשית. רמב"ם הל' תשובה ספ"ג. וראה ג"כ ירושלמי פאה פ"א ה"א.

7) אגרת התשובה פי"א.

8) נתבאר בלקו"ת נצבים ד"ה שוש אשיש.

9) ראה ג"כ לקו"ת סד"ה ביום השמע"צ (השני).

10) ראה לקו"ת ד"ה ה' לי בעוזרי פ"ג ואילך.