ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רכח

ב"ה, ערב ש"ק י"ג תשרי, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

שלוח בזה קונטרס י"ג תשרי - חה"ס הבע"ל, והוא לזכות בו את הרבים. ובפרט בימי השמחה דזמן שמחתנו, שמחתנו לשון רבים.

גם ידוע אשר בשעת שמחה רצונו של אדם והשתדלותו להיות בצוותא וחברותא, ושמחת אתה וביתך - ואנשי ביתך.

ובפרט צוותא וחברותא דלימוד התורה, אשר סגולתו לקרב את הלבבות עד שנעשים אוהבים זה את זה. וביחוד בלימוד פנימיות התורה, שהיא אילנא דחיי דלית תמן לא קשיא ולא מחלוקת.

ובהתאחדות הרבים כולם כאחד לא יבצר מהם כל אשר יזמו, ובפרט אם

ההתאחדות היא בלימוד והתועדות דאהבת ישראל, אשר אז נתמלאת הבקשה שיהי' ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, וגורמים השמחה גם מלמעלה למטה - זמן שמחתנו ל' רבים: שמחת הקב"ה - ישמח הוי' במעשיו, ושמחת ישראל - ישמח ישראל בעושיו.

בברכת חג שמח.

מ. שניאורסאהן

א'רכח

כללי פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 392.

שמחה... להיות בצוותא: ראה יבמות סב, ב: שרוי בלא שמחה. ובמו"ק ז, ב: צוותא דעלמא עדיפא לי'.

שנעשים אוהבים: קדושין ל, ב.

דלית תמן: זהר ח"ג קכד, ב. ובאגרת הקודש סי' כו.

לא יבצר: ראה ב"ר פל"ח, ו: איני יכול לשלוט בהם. ובארוכה בלקו"ת לג"פ ס"פ נח.

כולנו כאחד: ראה תניא פל"ב. סהמ"צ להצ"צ מצות אהבת ישראל. קונטרס החלצו.

שמחתנו... הקב"ה... ישראל: לקו"ת שמע"צ ד"ה ה' לי בעוזרי פ"ג. שיחת ליל א' דחה"ס שנת ה'תש"ד מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ועל כ"י.