ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רכט

ב"ה, ערב חג הסוכות, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה מאיר שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו בו כותב ע"ד התיסדות ועד טהרת המשפחה בשכונת ברייטאן ביטש לבנין מקוה כשרה, ומבקש שאבוא בדברי זירוז לבני מחנם שיחיו.

בשמחה הנני ממלא בקשתו, ומוסג"פ הקול קורא שלי ובודאי בהשתדלות הנכונה יעזרם השי"ת להוציא מחשבתם הטובה מהכח אל הפועל בהקדם האפשרי.

בברכת חג שמח.

א'רכט

מוה"ר משה מאיר: ישר.