ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רלא

ב"ה, כ"ח תשרי, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מהו"ר רפאל נחמן שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על שאלותיו במכתבו:

... לכוון בברכת כהנים למי שנסתלק כבר - לא נראה לי, משא"כ באמירת תהלים או הפסוקים בסיום השמו"ע - שזהו תלוי באופן ההתקשרות, הרגש הלב וכו'.

9ד הפסוקים לשם מ"מ הם: מאור עינים ישמח לב ושמועה טובה תדשן עצם, מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל.

ה) אסיר תודה אהי' לו אם יודיעני הכוונות בברכת כהנים שכתב לו (כפי שמזכיר במכתבו) כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ואו) ת"ח ת"ח על שמכוון שמי בברכת כהנים, ועל קיומו מרז"ל, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, ויה"ר שיקויים בו בטוב הנראה והנגלה הבטחת הקב"ה ואני אברכם, ובתוספתו שהיא מרובה על העיקר.

בברכת בריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו, ורוב נחת מכל ילידיהם שיחיו.

א'רלא

שכתב לו: אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח אגרת ב'רצט.