ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רלב

ב"ה, כ"ח תשרי, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו: אם הרופאים אומרים שסכנה לאשה שתתעבר אם מותר לה לשמש במוך וכיו"ב:

כבר שקו"ט בזה ראשונים ואחרונים, ונשיאינו מתירים, יעויין שו"ת צ"צ חאה"ע ספ"ט, כן ישנה בכתובים תשובה עד"ז מבנו אדמו"ר מהרי"נ, וכן שמעתי מספרים שהורה כן למעשה כ"ק מו"ח אדמו"ר (ודלא כחוו"ד חלק מרבני אונגארן).

אחכה לבשורות טובות מהטבת מצב בריאותו שלו של זוגתו תי' ושל כל ילידיהם שיחיו.

ואחתום בברכה לבריאות הנכונה לכאו"א מהם.

א'רלב

לשמש במוך: ראה גם לעיל ח"ד אגרת א'קכב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'תיא.