ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רלג

ב"ה, כ"ח תשרי, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר ישראל יהודה

שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מה"אפשערענעש" של בנו שלום דובער שי' - ומפני עניני חדש תשרי לא הי' הזמן גרמא לענות עד עתה-

הנני בזה להביע ברכתי שיגדלוהו הוריו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

וזה לשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מה שכתב בענין התספורת לשלש שנים:

"... ובדבר גזיזת השערות - אפשערענעס - הוא דבר גדול במנהג ישראל, ועיקרו הוא בהחינוך דהשארת פיאות הראש, ומיום הגזיזה והנחת הפיאות של הראש נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין נשיאת ט"ק וברכות השחר וברכת המזון וק"ש שעל המטה, והשי"ת יהי' בעזרם שיגדלוהו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך פרנסה בהרחבה ובמנוחת הדעת בגשמיות וברוחניות".

בברכה לבריאות הנכונה לו ולכב"ב שי'.

מ. שניאורסאהן

א'רלג

מהו"ר ישראל יהודה שי': לוין.