ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רלד

ב"ה, א' מרחשון, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת הישיבות בלוד ובתל-אביב, ה'

עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על שאלתם על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצצ"ב וכו' מהור"ש שי' גורארי' בענין היחס שבין שתי הישיבות בלוד ובתל-אביב.

הנה כבר מלתי אמורה, ששתיהן צריכות להתקיים, ואין לבטל בשום אופן הישיבה בתל-אביב.

אבל לאידך גיסא, צריכה תכנית הלימודים שבשתי הישיבות להיות מסודרת באופן שיתאימו, ויהי' המשך מאחת לחברתה בלי הפסק ביניהן. וכיון, שכנראה, מיטב הכחות, הן בהמשפיעים והן בהתלמידים, הוא בלוד, יש לסדר, אשר מהישיבה בתל-אביב יוכלו התלמידים לעבור ולהמשיך לימודם בהישיבה בלוד באופן ישר.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

מ. שניאורסאהן