ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רלו

ב"ה, ז' מרחשון, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות

תרומיות

עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' מהורר"ן

שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ח תשרי, בו מתאר את ההשפעה הטובה של ביקור בחורי חמד תלמידי התמימים בביהכ"נ שלו בשמחת תורה העבר, והרושם שהשאירו על כל המתפללים.

ועלי להוסיף אשר היישר כח המגיע לבחורים הנ"ל עוד הרבה יותר מכפי ההשערה, כי קשור הי' אצלם ביקור זה בקבלת עול ביותר, באשר צריכים היו לעזוב את ההתועדות כאן בתוככי חסידי חב"ד ואנ"ש, ולילך למשך שעות אחדות לבתי הכנסיות ובתי מדרשים, ולא זו בלבד אלא לעשות את כל זה מתוך שמחה ועליצות לב.

ויהי רצון אשר השמחה של זמן שמחתנו בכלל, ושמחת תורה בפרט, תומשך על כל השנה כולה, שתהי' שנת שמחה, ונשען על המאמר הרגיל שמחה פורץ גדר, שיוסרו כל הגדרים וההגבלות ההעלמות וההסתרים שבחיי בני ובנות ישראל, ותהי' שנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

מוסג"פ חוברת עסקנות חב"ד, אשר בטח תענין את כת"ר שי'.

א'רלו

מהורר"ן: כנראה - טלושקין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתפג. לקמן א'תקה.