ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רלז

... כבר הובא במ"א, אשר יש אומרים 1 שבענין אם שייך לאחר מיתה והסתלקות השגות חדשות ותוספות - פליגי הרמב"ם והראב"ד. אבל בפשיטות מובא בדא"ח בכ"מ 8 בפי' הכתוב היושבת בגנים, וביאור ענין מתיבתא דרקיע, אשר הנשמות שבג"ע לומדים תורה.

ובכ"ז יש מקום לשתי הדיעות - ובזה מובן ג"כ איך שאין מזה סתירה להכלל דלא בשמים היא - כי עיקר התורה 3 בירור הלכה שלא היתה ידועה כלל או שלא היתה מובנת היטב בטעמה מפני קושיות וכו' - אפשר רק ע"י נשמה מלובשת בגוף חומרי משכא דחוי' 4, אבל ישנה התורה גם בשמים 3 ובפרט, לאלו הנשמות שלמדו בהיותם חי ע"פ האדמה, שזהו הגורם שילמדו אח"כ רוחניות ההלכה בגן עדן 5, ואפילו במלאכים ישנה, כי גם הם מקשיבים (ומשתנים ע"י ההקשבה) לקולך, אבל לא מעין דתורה 6.

* * *

בפרט בנוגע לבעל המאמר - הנני מעתיק בזה קטע מרשימת כ"ק מו"ח אדמו"ר וז"ל:

ב' כ' מ"ח.

היום הוא יום הולדת הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שנולד ביום ב' חיי שרה בעשרים לחודש מ"ח בשנת תרכ"א בשעה תשיעית בקר.

בחלומי ראיתי את הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק בבגדי ש"ק ובפנים צוהלות במאד.

ואמר במעת לעת זה שנתמלאו שמונים וארבע שנים לירידת נשמתי בעולם התחתון הנה יהיו אצלי אורחים טובים, וכפי הסדר הנה כל אחד מכ"ק רבותינו ואבותינו הק' יאמר דרוש ע"פ דקאפיטל פד. - עכ"ל בהנוגע לענינינו.

- הרשימה היא משנת תש"ה, פד שנים מיום הולדת את בעל המאמר אשר אז מסתיימת השייכות אל קאפ' פד שבתהלים וכידוע במנהגי אמירת תהלים אשר בקבלה מן הבעש"ט 7. -

הרי אשר גם לאחרי ההסתלקות ישנו לימוד ושמיעת תורה מנשיאים "ולימוד התלוי בתוספת שבזמן דלמטה.

מנחם שניאורסאהן

ז' מ"ח, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

א'רלז

נדפסה בסה"מ פר"ת ע' שנו. לקו"ש ח"י ע' 206.

לבעל המאמר: ד"ה "סמוכים לעד - פר"ת", מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

1) צפנת פענח לרמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ד. ומציין שם למרז"ל ת"ח אין להם מנוחה כו'. ירוש' שביעית פ"ד ה"ט. ב"מ פה, ב. זבחים יד, ב. כתובות לט, א.

2) ראה לקו"ת תזריע ד"ה קאמיפלגי במתיבתא דרקיע. שה"ש ד"ה להבין כו' שהאתעדל"ע. המשך וככה - תרל"ז פ"ו ואילך. קונטרס לימוד החסידות פי"א ואילך, ועוד.

3) לקו"ת לג' פרשיות בתחילתו.

4) אגה"ק סי' כו. ועייג"כ קונטרס אחרון ד"ה להבין פרטי ההלכות.

5) המשך חייב אדם לברך תרל"ח פכ"ב.

6) עיין תו"א תולדות ד"ה מים רבים פ"ג. המשך הנ"ל שם.

7) ראה קובץ מכתבים לתהלים ס"ע 214.