ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רמ

ב"ה, ט"ו מרחשון, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ב' לס' לך, בו מתאר מצב הישיש הוו"ח אי"א וכו' ר'... שי' ושואל חוות דעתי בנוגע הב' ברירות שיש לו, או לדור אצל ביהכ"נ או בבית ששם דרות שתי בנותיו אבל אין שם בית כנסת בסביבה"

הנה בגיל שלו חשוב הוא שיהי' בין אנשים ובפרט שהורגל לזה מעודו, ולכן נראה לי הסבר[א] הראשונה, היינו שימצאו לו דירה מתאמת סמוך לבית הכנסת וישתדלו אשר גם שאר התנאים בענין ההשגחה עליו וכו' יהיו ג"כ באופן המתאים בשבילו.

ומטובו למסור ל... שי' איחולי הלבביים לאריכות ימים ושנים טובות, טובות כפשוטו ממש, היינו במנוחת הנפש ומנוחת הגוף, וטובות כדרשת רז"ל כי אין טוב אלא תורה ומצוה, היינו שיהיו ימיו ושנותיו ממולאים בתורה ומצוות. ועל פי מה שפירש הרמב"ם ז"ל בהל' דיעות בענין בכל דרכיך דעהו, והובא ג"כ בטושו"ע או"ח סי' רלא, הנה מובן אשר כל רגע ורגע מזמן חיי האדם יכול להיות ממולא בתורה ומצוות שהם טוב אמתי.

בברכה.