ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רמב

ב"ה, כ' מ"ח, ה'תשי"ב

ברוקלין

ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מהו"ר שמואל מנחם מענדיל שי'

שלום וברכה!

... ובמענה על הודעתו אשר ביום ו' טבת הבע"ל יתמלאו שלש שנים לבנם יהי רצון שיגדלוהו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

ומועתק פה קטע ממכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר מש"כ בענין התספורת לשלש שנים וז"ל:

".. ובדבר גזיזת השערות "אפשערעניש, - הוא דבר גדול במנהגי ישראל ועיקרו הוא בהחינוך דהשארת - פיאות הראש. ומיום הגזיזה והנחת פיאות של הראש נהגו להדר להרגיל התינוק בענין נשיאת ט"ק וברכות השחר וברכת המזון וק"ש שעל המטה והשי"ת יהי' בעזרם שיגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך פרנסה בהרחבה ובמנוחת הדעת בגשמיות וברוחניות".

ומה ששואל אם לעשות התספורת ביום ההולדת או לדחותה לל"ג בעומר - הנה אם אין מנהג קבוע ומקובל אצל אנ"ש לדחות לל"ג בעומר אין נראה לי לדחות התספורת והחינוך 0כנ"ל במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר) לזמן ארוך כ"כ, ובפרט שגם רגל באמצע וי"א (ראה ס' מהרי"ד ח"א קסט, ב) אשר התספורת זו שייכת לראשית הגז, שזהו ממתנות כהונה ולכל היותר יכול לעשות תספורת גם בל"ג בעומר היינו שאז יקרא סיום התספורת.

בברכת מזל טוב וחסידישן נחת מבנו שי' הנ"ל ומכל יו"ח שיחיו.

א'רמב

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 350, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהו"ר שמואל מנחם מענדל שי': שניאורסאהן.