ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רמד

ב"ה, כ' מ"ח, ה'תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי הפ"נ שלו, ע"ד הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ באמונה וכו' מוה"ר שמואל דוד שי' רייטשיק.

ואציע לו, אשר יחזיק בהשלשה שיעורים השוים לכל נפש, והם, אמירת יום תהלים (כפי שנחלק לימי החדש) אחר תפלת שחרית בכל יום, ולימוד פרשת חומש עם פרש"י (מפרשת השבוע) בכל יום, ביום א' מהתחלת הסדרה עד שני וביום ב' משני עד שלישי וכו', ולימוד שיעור תניא בכל יום, כפי שנחלק התניא לימי השנה, ויתאמץ בלימוד פנימיות התורה המביאה לאהוי"ר שזהו בן ובת ברוחניות, וזהו סגולה לבנים וכמ"ש אדמו"ר הזקן (במכתב הנדפס ב"מאה שערים").

וזוגתו תחי' תפריש צדקה לצדקת רבי מאיר בעל הנס (רמבעה"ן) קודם הדלקת נרות בכל עש"ק וערב יום טוב.

בברכה.

א'רמד

סגולה לבנים: ראה גם לקמן אגרת א'שפז.

במכתב הנדפס ב"מאה שערים": לח, א. סה"מ הקצרים ע' תס-תסב.