ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רמו

ב"ה, כ"ב מרחשון, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת ישיבת לוד, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתביכם, וכן הדו"ח מהישיבה מי"ח תשרי, בצירוף גליונות התלמידים עם תמונותיהם, אשר רואיהם יכירום כי זרע ברך ה' הם. חבל אשר בכמה גליונות חסרה התמונה, ובטח ימלאו זה בפעם הבאה.

חסרות תמונות בגליונות מס':6, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 44, 47, 91, 93, 100, 104, 109. ממספר 109 ואילך חסרים גם הגליונות.

ב) בנוגע לשאלתם בענין שילוח שד"ר, וכותבים אשר כנראה ממכתבי אין דעתי נוחה מנסיעתו למדינות אחדות, איני יודע על מה מיוסדת השערתם זו, ודעתי היא רק שהמוסדות צריכים להתדבר זה עם זה, באופן שלא יהיו סתירות ובילבולים והזיקות מנסיעות בלתי מסודרות. ובטח אפשר לסדר הנסיעות מהמוסדות השונים באופן שכזה, שגם שליח המוסד שלכם יוכל לבקר בכל המדינות.

ג) בנוגע לשאלתם בענין שילוח איש פרטי אם מסוגל הוא להיות שד"ר, קשה לי לחוות דיעה מבלי הכירי אותו פנים, ובטח על אתר יוכלו לברר עד כמה מתאים הוא לשליחות זו, ובודאי נוגע בזה ג"כ לאיזה מדינה עליו לנסוע.

ד) במענה על שאלתם בענין לקיחת ר"מ מיוחד ללימוד הנגלה, נכון הדבר במאד, ומכמה וכמה טעמים, הן כלפי פנים והן כלפי חוץ, כי צריך להשתדל ביותר לא רק בהרמת אופן לימוד החסידות אלא בהרמת אופן לימוד הנגלה שיהי' בחיות, מיט א לעבעדיקייט, און צוגעקאכטקייט, ובטח אשר ר"מ מיוחד מתאים לזה יוכל להועיל בזה הרבה והרבה.

ה) קשה לי מכאן לחוות דיעה בנוגע לאיש פרטי, אבל בטוח אני שעל אתר יוכלו לברר אחר הבחינה באופן ההשפעה של הר"מ פלוני או פלוני על התלמידים, ועד כמה הוא מעורר חיות בלימודים וכו'.

ו) במענה על שאלתם בענין סדר הלימודים, הנה בהכיתות בכלל צריכים להשתדל שיהי' קרוב להסדר שהי' בתומכי תמימים מאז, כמובן בשינויים המוכרחים מפני התנאים במקומם עתה (לבד בילדי תימן שזקוקים הם להשגחה מעולה עד שיתרגלו להסדרים החדשים, וכן גישה מיוחדה בענין לימוד החסידות, אשר כמובן מוכרח הוא גם בשבילם), וכבר עוררתי מאז ע"ד לימוד מאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ז) בהמשך להנ"ל אדגיש עוה"פ על דבר הנחיצות לפי דעתי להרגיל את כל התלמידים, עכ"פ אלו שיש להם שייכות לזה, בחזרת מאמרי דא"ח ברבים, וגם לפני בע"ב מחוגים שלא מאנ"ש. וכן אדגיש עוה"פ על דבר הנחיצות להקים מחנכים ומדריכים מבין ילדי תימן גופא.

ח) אקוה למילוי הבטחתם במכתבם לשלוח ג"כ את הגליונות מילדי תימן, וכן במה שנוגע להעובדים בההנהלה, ות"ח מראש.

ט) אתענין לדעת אם לזמן הלימודים דעתה הרחיבה גבולם בתלמידים ומאיזה סוג.

פ"ש מהרבני וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור וכו' מהר"ש שי' גורארי' בטח קיבלו, ובודאי היתה גם התועדות חסידותית, כמו שדברתי אתו קודם נסעו מכאן.

ואקוה אשר ההתועדות הביאה התחזקות בפעולות הקיימות והתרחבותן והתעוררות לפעולות חדשות.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש וד"ש

כאו"א.

מוסג"פ קונטרס לכ' מרחשון שזה עתה הוצאנו לאור.

כמדומה שכבר הודיעו להם שהאתרוג ששלחו נתקבל בעתו ובזמנו ות"ח ת"ח.

א'רמו

ממכתבי: דלעיל ח"ד א'קלד. וראה לעיל שם אגרת א'ר.

עוררתי מאז: לעיל ח"ד אגרות תשסט. תתנ. א'קמו.

בחזרת מאמרי דא"ח: ראה גם לעיל שם אגרת תתמב.