ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רמז

ב"ה, כ"ב מרחשון, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת כפר חב"ד, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בשעתו קבלתי בקשתם על ידי הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מו"ה הר"פ שי' אלטהויז, שידברו עם הד"ר שווארץ, מנהל המגבית היהודית המאוחדת, בקשר עם התזכיר ע"ד קרן השמיטה שמסרו לו בהיותו באה"ק ת"ו.

בקשתם נתמלאה, ומה מאד גדלה תמיהתי כשהודיעו לי המענה שלו, אשר מכבר ענה לכם בשלילה ע"ד בקשתם - (בטענה אשר אין אצלו קופה לתכלית זו, ועוד נימוקים. ובפרט - זהו מדבריו - שהמנדבים פה באמריקה קשה להסבירם לתרום לצורך זה, כיון שנתפרסם שהרבנות הראשית מצאה אופן היתר עבודה וכו').

עוד נודעתי, וזהו נוגע לפועל, אשר הסוכנות היהודית קבעה סכום של 125,000 בתור קרן השמיטה, ובזה יש לפנות ישר להסוכנות באה"ק ת"ו בתביעה, ומובן אשר ההקדם בזה ישובח.

מוסג"פ הקונטרס לכ' חשון שהו"ל...

בפ"ש לכל או"א בפרט.

א'רמז

מהעתקה. ראה לקמן אגרת א'שמג.