ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רמח

ב"ה, כ"ב מרחשון, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה גדולה קראתי הדו"ח שלהם ע"ד הפעולות במשך חדש תשרי, ובפרט בזמן שמחתנו. כן יתן וכן יוסיף ה' לימים יבואו להיות מעלין בקדש, מעלה אחר מעלה.

ועל של עתה באתי לעוררם ע"ד הנחיצות היותר גדולה להשתמש בחדש כסלו להפצת שיטת החסידות חב"ד. ובפרט בהימים שמיו"ד כסלו, י"ט כסלו ואילך, ולסדר הדברים בפירסום המתאים, והעיקר להשתדל בכיבוש הנוער, ולא רק הנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת עתה אינו חרדי עדיין, הנמצא לע"ע בחוצה.

אפשר שימים אלו תוגמר כאן העתקת חוברת י"ט כסלו ללשון הקדש, ואז תושלח לכם. אבל בטח גם במחניכם יש למצוא בקל מעתיק המתאים, ואז אין כדאי לחכות להעתקה הנשלחת מכאן, אשר אפשר שתתאחר.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש וקיום

ברכת נשיאנו להיות נרות להאיר.

מוסג"פ קונטרס לכ' מרחשון שהו"ל בימים אלו.

א'רמח

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 517, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.