ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רמט

ב"ה, כ"ב מרחשון, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת אגודת חב"ד תל אביב

שלום וברכה!

הד"ש על ידי הרבני הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מהר"ש שי' גורארי' בטח נתקבל.

ועל של עתה באתי לעוררם על דבר הנחיצות והאפשריות לנצל את חדש כסלו לענין הפצת רעיון חסידות חב"ד בחוגים היותר רחבים, כמובן בתכנית מסודרת.

ולכאורה מהנכון הי' שפעם אחת תהי' התועדות גדולה ויתקבצו כלם במקום אחד, ובלילות האחרים יתחלקו לסדר התועדויות במקומות רבים ובחוגים שונים. ואל בינתם אשען לסדר הדבר באופן היותר מתאים.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

גם לצעירי אגו"ח כתבתי ע"ד הנ"ל, ובודאי יתאימו את עבודתם ופעולותיהם באופן שישלימו אחת לרעותה.

מוסג"פ קונטרס לכ' מרחשון שהו"ל ימים אלו.