ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רנ

ב"ה, כ"ג מ"ח, ה'תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

וכו'

מהו"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

מכתביו בעתם קבלתי, ות"ל על מצב הבריאות של כולם, כן יבשר להבא אשר שלום לו ולכל ב"ב שיחיו.

ת"ח על הידיעות שכותב מהכפרים הנתוספים מזמן לזמן עם הפרטים השייכים לזה, ובטח גם להבא יעשה כן, ות"ח מראש.

בנוגע לשאלותיו -כבר מסרתי ע"י הרב"ג שי', באשר לא הי' הזמן גרמא לענות לו בהקדם, ובודאי כבר קיבל ההוראות שבזה במכתב הרב"ג שי'.

מוסג"פ הקונטרס לכ' חשון אשר י"ל זה עתה, ובטח ישתמש בו באופן המתאים.

מהראוי אשר יחד עם הרה"ג והרה"ח מוהר"מ שי' ליפסקאר יתייעצו באופן העבודה לנצל את הימים דחדש הגאולה הבע"ל, והם יו"ד וי"ט כסלו וימי חנוכה הבע"ל, באופן המתאים ובפרסום הראוי, גם במקומות הרחוקים על ידי שימצאו אנשים המתאימים לדרוש ע"ד פרשת החג י"ט כסלו, ובהוראות כלליות ע"ד מה לדבר. והעיקר ע"ד פעולות ממשיות שאפשר לדרוש מהם, הן ברכישת תלמידים עבור "אהלי יוסף יצחק" והן בשביל חיזוק היהדות בכלל.

לשם משותף "אם הב' - אהלי כו'" כמובן א"א להסכים. אבל צ"ל זה באופן דיפלומטי.

בפ"ש כל המתעסקים במוסדותינו בכלל ובפרט להעסקן מוה"ר יצחק אלמליח שי'.

ישמרהו צורו ויצליחו בגו"ר.

מ. שניאורסאהן

נ"ב: בטח משתדל כת"ר גם עתה בהשגת הספרים וכמדומה שכבר כתבתי לו שאם קשור זה בהוצ"ק יוכל לעשות כזה, ויודיעני החשבון, ואסלק כאן. ות"ח מראש על הטרחה בזה.

א'רנ

מהו"ר שלמה שי': מטוסוב - שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א בקזבלנקה מרוקו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתיח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'רצו.

הרב"ג שי': ה"ר בנימין שי' גורודצקי.

בהשגת הספרים: לספריה. ראה גם לעיל ח"ד אגרת תשפה "אם יש שם עוד מחברים או מגזע מחברים של ספרי קדש, מהנכון שיעוררם לשלוח ספריהם בתור תשורה להספריה שלנו". שם אגרת א'קל. לעיל אגרת א'רכה. לקמן א'רנא. א'רפב. א'רצב. א'רצו.

א'שלא. ובאגרת א'שסד "אם ישנם עוד מחברים בהמקומות שמבקר, שישלחו מכל היו"ל על ידם להספריה שלי, וגם להציע להם שישלחו להם תמורת זה מהיו"ל ע"י קה"ת ספרי דא"ח וכו', וכן בקשתי - אם אין טרחה יתירה בדבר - שבאם פוגש בהספרים יקרי המציאות או שאינם מצויים כ"כ".

בהוצ"ק: בהוצאות קטנות.