ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רנא

ב"ה, כ"ג מ"ח, ה'תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ באמונה

כו'

מוה"ר מיכאל שי'

שלום וברכה!

מכתביו בעתם קבלתי, ובטח במשך זמן זה קבל כבר את כל הקונטרסים והמכתבים המצורפים אליהם.

... בקשר עם חדש כסלו הבע"ל, כדאי לעשות את ההכנות הדרושות בשביל לנצל את ימי החגים וההתועדות די"ט כסלו, ויו"ד כסלו, וימי חנוכה באופן המתאים ובפרסום הראוי.

ד) אפשר אשר ימים אלו תוגמר פה העתקת חוברת י"ט כסלו ללשון הקדש, ואז יושלח לו טופס אחד ע"מ להדפיסו על אתר ולשלחו למקומות הדרושים אבל כמובן אין זה מספיק, כי צריכה להיות הכנה גם במקומות הרחוקים על ידי שימצא אנשים המתאימים לדרוש ע"ד פרשת החג, וצריך הי לסדר זה עם מוהר"ש שי' מטוסאוו, שיודיע איש איש [ל]מכריו ולהמושפעים שלו ע"ד הנ"ל בהוראות כלליות ע"ד מה לדבר והעיקר ע"ד פעולות ממשיות שאפשר לדרוש מהם, הן בריכוש תלמידים עבור "אהלי יוסף יצחק" והן בשביל חיזוק.

ה) נשלח להרב טלידני שי' סעט של שדי חמד בתור תשורה בשביל השתתפותו בהמוסדות שלנו, וכשיקבל בטח יודע מזה ותקותי שיהי' עי"ז ג"כ סיוע לתוספת אומץ מצדו בעבודתנו.

ו) במ"ש בענין הדפסה במכ"ע שלהם שימצאו כאן מי שיעתיק לצרפתית, הנה קשה למצוא זה בכאן ביותר, ומהראוי שימצא על אתר מומחה לזה, אף אם נצרך לזה איזה הוצאה ע"ד הרגיל כדאי לעשות את זה, ויכול לשלוח לכאן העתקה קודם שיודפס, ובמילא יוכלו לבחון את ההעתקה גם כאן. מובן הדבר שבאם ימצא מעתיק שיש לו שייכות אל העתון הרי אז המעתיק עצמו יהי' מעונין שידפיסו בהעתון את מאמרו, ומעורר הנני עד"ז ביחוד עתה, כי כדאי שיהי' עכ"פ מאמר אחד בעתונים ג"כ ע"ד י"ט כסלו הבע"ל.

ז) בטח זוכר ע"ד ענין הספרים ובפרט אלו של חברה דובבי שפתי ישנים וגם ספרים רבים למאד אשר נדפסו בעיר ג'רבה (בקבלה וגם בשאר מקצועות התורה), ואין מזרזין אלא למזורזין.

... בטח סידר ג"כ את סדר דש"מ החדש, וצריך לאט לאט לפרסם סדר זה ג"כ באותן המקומות שיש שלו השפעה שם, כמובן בהזכרת שם מייסד תקנה זו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, וש"מ חדש טבת הוא יום המוכשר לזה כיון שזהו בין י"ט כסלו לחנוכה, אשר י"ט כסלו הוא ר"ה למאור החסידות היא פנימית התורה, ונס חנוכה הי' ג"כ בשמן שזהו רזין דרזין דאורייתא ונמצא בפך שהי' חתום בחותמו של כהן גדול המקודש בישראל, דער רבי פון דעם דור.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש, וברכה והצלחה בעניניו הפרטים ג"כ.

מצו"פ הקונטרס לכ' חשון שי"ל זה עתה.

א'רנא

מוה"ר מיכאל: ליפסקר - שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א במקנס מרוקו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תשפה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'ער. א'שמא.