ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רנב

ב"ה, כ"ג מ"ח, ה'תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרנ"נ שי'

שלום וברכה!

... מוסג"פ הקונטרס לכ' חשון שי"ל זה עתה, ובטח יזכה בו את הרבים באופן המתאים.

אם ירשה לי הזמן אבוא עוד בכתובים עד"ז, והנני להעירו גם עתה ע"ד נחיצות ההכנות לימי ההתועדות דחדש כסלו הבע"ל והם ימי יו"ד וי"ט כסלו וחנוכה והשבתים שבינתים.

ומהנכון הי' לקיים בזה הזמן הענין דיפוצו מעיינותיך חוצה שזהו מענינא דיומא, היינו שנוסף על ההתועדות שתהי' בבתי קבוצי אנ"ש ובפרט בהישיבה, ונוסף על ההתועדות שיהי' מכל אנ"ש ביחד, הנה כדאי להשתדל לעשות התועדות בבתי כנסיות השייכים לזה, וכמובן שבכל התועדות דשם יהי' ג"כ ב"כ מאנ"ש והתמימים שיוכלו להפיח רוח חיים, חיי החיים, וחיים דחיי החיים (כמבואר במכ' - הנדפס בסוף הקונטרס די"ט כסלו הבע"ל, - הנשלח בשעתו להרה"ג והרה"ח מוהרא"א ז"ל פלאטקין) ונכון להשתדל ג"כ שיפורסם הדבר במכ"ע וגם באופנים אחרים המתאימים כדי שאפילו אלו הנמצאים בחוץ לגמרי ידעו על דבר "העמדת הפנס" וחל ע"ז פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שכשמעמידים פנס ברחוב מתקבצים סביבו, והלימוד בזה בשתים: א) אשר אין להסתפק בהאור שבבית, כי ענין הפנס הוא להעמידו ברחוב 9ב אשר לבד אלו שצריכים להשתדל בהתקרבותם, הרי ישנם גם כמה וכמה אנשים שעצם מציאות אור ממשיך אותם, ות"ח מראש על הודעתו בשו"ט בכל הנ"ל.

בברכ[ת] הצלחה בעב' בקודש ובר' הנכונה.

א'רנב

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 516, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהרנ"נ: מוה"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתנ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'שעב.

במכ': שבאג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ט ב'תתקצא.

הקונטרס די"ט כסלו: סה"מ קונטרסים ח"ג ע' כו.

העמדת הפנס: ראה גם לעיל אגרת א'רמא, ובהנסמן בהערות שם.