ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רנג

ב"ה, כ"ג מ"ח, ה'תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק וירא. בו מודיע אשר תובעים ממנו שילך להקאנסול לקבל הוויזה, ואשר הנסיעה תהי' ג"כ מיד, ומבקש להשיבו איך לעשות בזה:

הנה בכלל אינני מבין מהי הבהלה שנתהווה עתה בין אנ"ש שיחיו בצרפת, להעתיק משם, ולילך לחפש חדשות במדינות אחרות, ובפרט שהן יודעים כבר ממצב המדינות שאין ההסתדרות בשם בנקל, וכבר גליתי דעתי מאז, שצריכים היו להתענין בהעתקה למדינת מאראקא שהיא בסמיכות לצרפת, ויש שם כר נרחב לכמה מסוגי אנ"ש ובפרט לאותם המסוגלים לעבודה בשדה החינוך, נוסף על העבודה שישנה עדיין בצרפת בכלל ובפרט בפאריז בשדה החינוך והחזקת היהדות.

ובנוגע אליו בפרט, הרי כיון שהגיש הניירות וכבר קיבל הניירות מכל המוסדות, ודוחקים אותו שילך להקאנסול, הרי אם אי אפשר לו להמשיך את הדבר, ילך ויקבל, והשי"ת ינחנו למחוז חפצו האמיתי הוא חפץ ה' ויסתדרו באופן המתאים לפניהם בגשמיות וברוחניות.

בברכה.