ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רנז

ב"ה, כ"ג מ"ח, ה'תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב מ"ח בו מודיע אשר קבל עליו ומקיים ההוראות בענין השיעורים ונתינת הצדקה, אבל בנוגע לשלום בית הרי בחיצוניות הוטב אבל בפנימיות עדיין אינו כדבעי.

כבר כתבתי לו במכתבי הקודם עד"ז שבודאי יהיו העלמות והסתרים ביחוד על ענין השלום בית, ודוקא בזה נחוצה התאמצות ביותר, כי מריבוי ההעלמות וההסתרים מוכח אשר זהו דוקא מעיקר הבירורים שלו, וכמובן מכתבי האריז"ל ומבואר בדא"ח ראה קונ' העבודה ספ"ו. אשר לבד יחידים הרי הנשמות דדורותינו אלה היו כבר בעולם, ובאים עתה בגלגול ועיקר ביאתם הוא לתקן את מה שחסרו בקיום התרי"ג מצות בגלגולים הקודמים, ובכ"ז כמובן גם הם מחוייבים בקיום כל התרי"ג מצות אף אלו שלא חסרו בגלגולם הקודם והחילוק הוא אשר באלו המצות שלא חסרו בפעם הקודמת הרי היצה"ר אין מנגד ע"ז ביותר, כ"א רק כדי שישאר הענין דבחירה חפשית, כי בענינים אלו כבר הוברר בפעמים הקודמות, משא"כ בהענינים שחסרו בפעמים הקודמות היינו שלא הוברר חלקם בעולם [ה]זה וחלקם בנפש השייך לענינים אלו, הרי ההתנגדות של היצה"ר היא בכל תוקף, ואין להאריך בדבר המבואר וכו'.

ובנוגע אליו לעשי' בפועל שזהו העיקר, הרי עוד הפעם אעורר אותו ואזרזו בענין השתדלות בהשלום בית ביותר, אף שנדרש לזה וויתורים 0מכיון שהוויתורים אינם בעניני תורה ומצוה), וכמו שכתבתי לו מאז שארז"ל האשה דמעתה מצוי' ושערי דמעות לא ננעלו והברכה לאדם היא בשביל אשתו.