ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רנט

ב"ה, כ"ח מ"ח, ה'תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר זלמן

שמעון שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו בצירוף רשימות זכרונות מהשנים הראשונות לנשיאות כ"ק מו"ח אדמו"ר, ות"ח על העבר ובקשה רבה וכפולה להמשיך בזה, כי אף שמרובים הסיפורים שרשם באיכות אבל מעטים הם בכמות, ובל"ס אשר רשומים בזכרונו עוד כהנה וכהנה, כן אם יש בידו לזרז את אלו שיודע שגם הם זוכרים ענינים וסיפורים מהשנים ההם, נא ונא לעשות בזה או להודיעני מי הם ואכתוב אני אליהם ישר.

מצטער הנני על העדר הידיעות ממצב הרה"ח מוהרש"מ שי' שו"ב ומטובו להודיעני את הידוע לו, כיון שנמצא הוא בסמיכות למחנם.

מוסג"פ הקונטרס לכ' חשון, ובודאי יזכה בו את הרבים.

ועל העיקר באתי, באשר באלו שנסעו אתו יחד ישנם אחדים שאין להם הודעה וקבלה, הנה נא ונא בכל לשון של בקשה ועוד יותר מזה, לבחנם כפי המצטרך או ללמוד עמהם יחד, ובלבד שמשך זמן המצאם בקאלמעל יקבלו כל הנ"ל הודעות וגם קבלות, וכן למסור להם בשמי ג"כ בכל לשון של בקשה, אשר אי אפשר בלאו הכי ואשר ישתדלו ככל המצטרך לקבל ההודעות והקבלות, והאמת אגיד אשר לא שערתי אשר מאחרי שנסעו כבר איזה פעמים לאירלאנד שלא יהי' בידם כל התעודות הדרושות לשו"ב, ואין להאריך בדבר הפשוט, ותקותי חזקה אשר כת"ר שי' מצדו וכל הנ"ל מצדם יעשו במרץ בכל הנ"ל וישמחוני בבשו"ט שבא הדבר הזה לפועל, ואשר כבר התחילו בההכנות הדרושות להנ"ל, ושבמשך זמן יודיע ג"כ ע"ד שבא לפועל ממש.

בטח למותר לעוררו ע"ד ההכנות הראויות בקשר עם חדש כסלו הבע"ל, והם יו"ד י"ט כסלו וימי חנוכה, שבודאי יש יכולת לנצל את אלו הימים בענין הפצת המעיינות תורת נשיאינו הקדושים והוראותיהם בדרכי החסידות.

בפ"ש כל החבורה ולכאו"א בפרט א גוטען חודש.

א'רנט

מהו"ר זלמן שמעון: דווארקין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תשפח, ובהנסמן בהערות שם.

רשימות וזכרונות: ראה לעיל שם אגרות א'לד. א'קנח. קובץ הרז"ש ע' 72 - 76.

מוהרש"מ: קלמנסון.

שנסעו אתו: לעזור בעבודת השו"ב באירלנד.